Sanal Ortamda Çekiliş Düzenlemenin de Yasal Kuralları Var

Günümüzde özellikle sanal ortamda birçok kişi ve markanın çeşitli çekilişler veya yarışmalar düzenlediğini görüyoruz. Birçok kişi kendi kendine düzenlediği bu çekilişlerin bir izne tabi olup olmadığını dahi bilmiyor. Oysa bu tarz faaliyetler de yasal düzenlemelere tabi. Milli Piyango İdaresinin iznine tabi olan çekilişler Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) düzenleniyor.

İzne tabi olan faaliyetlere geçmeden önce yönetmelikte tanımlanan kavramlara bir göz atmakta fayda var. Bir kampanya sonucu ikramiye(leri) kazanacak katılımcılar kura çeşitleriyle belirleniyorsa çekiliş olarak tanımlanıyor. Talihlilere verilecek olan nakit harici her türlü menkul veya gayrimenkul mal, eşya, hizmet ve haklar ikramiyeyi oluşturuyor. Piyangolara katılma hakkı sağlayan bilet, kupon veya katılım numarası verilmeye başlandığı tarihten, katılımın sona erdiği tarihe kadar geçen süreye kampanya deniyor. Kazananları, katılanlar arasından bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı olarak eleme usulü ile başarı sıralaması esas alınarak veya bir jüri tarafından aynı esaslar dâhilinde yapılan değerlendirmeyle belirlenen ve sonucunda ayni ve/veya nakdi ödül verilen düzenlemeler ile bilmece, bulmaca, eğlence programı ve benzerleri Yönetmelik kapsamında yarışma olarak nitelendiriliyor.

İzne Tabi Olmayan Çekilişler

Yönetmelik’e göre aşağıdaki istisnai durumlar dışında kalan çekiliş ve piyangolar düzenlemek isteyenler Milli Piyango İdare’sinden izin almak zorunda. Aşağıdaki şartları taşıyan çekilişlere ise Yönetmelik hükümleri uygulanmıyor, yani izin almaya gerek olmuyor.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma veya kutlama toplantılarında, toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler.
 2. Firmaların bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik çekilişler,
 3. Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,
 4. Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla yapılan yarışmalar,
 5. Katılımcıların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler,
 6. Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,
 7. Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin yaklaşık 4000 TL’nin %2’sinin  altında kaldığı çekilişler, ve
 8. Sosyal amaçlı piyangolar.

Yasaklar

Yönetmelik kapsamına giren piyangolar ile ilgili olarak aşağıdaki fiil ve davranışlarda bulunulması ise yasaklanmış.

 1. İdareden izin almadan piyango düzenlemek.
 2. İdarenin yazılı onayını almadan kampanya veya çekiliş tarihini ertelemek ya da iptal etmek.
 3. Taahhütlerini tam ve/veya süresi içerisinde yerine getirmemek.
 4. Sahte veya yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak, hileli, kurallara aykırı, eksik veya kusurlu işlem yapmak.
 5. Kamuoyunda piyangolara duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak.
 6. Kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatacak veya yanıltacak şekilde reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 7. Tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunmak.
 8. Onsekiz yaşından küçük olanların düzenlenen piyangoya katılamayacakları, katılmış olsalar dahi kazandıkları ikramiyelerin verilmeyeceği uyarısına piyangoya ilişkin ilan, reklam ve duyurularda açıkça yer vermemek.
 9. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükleri üstlenmek.
 10. Mücbir sebep halleri hariç, ikramiyelerin karşılığını talihlilere nakden ödemek veya paraya tahvil etmek.

Sanal Ortamda Piyango

Sanal ortamda düzenlenecek piyangolarda da bir mal veya hizmetin tanıtımı, satışı, pazarlanması esastır. Sanal ortamda doğrudan gelir elde etmeye yönelik piyango düzenlenemez. Sanal ortamda düzenlenen kampanyalarda ilgili kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulur. Katılımcılardan ad-soyad, adres ve şifre bilgileri isteni. Çekiliş daha sonra bu bilgiler üzerinden gerçekleştirilir. Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarifede uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer alması gerekir. Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligat taahhütlü posta kanalıyla yapılır. Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve/veya elektronik ortamda İdareye teslim edilmesi gerekir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *