Anonim ve Limited Şirketlerde Kar Payı Avansı Dağıtımı

Ticaret şirketlerinin temel amacı yürüttükleri faaliyetler sonucu kar elde etmek ve bu payı belli dönemlerde ortaklarına dağıtmaktır. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Madde 509-(2)’ye göre kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Ancak 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan anonim ve limited şirketlerin kar payı avansı dağıtmasının önü açılmıştır.

Tebliğ’e göre ilgili hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre şirket kar etmiş ise şirket genel kurulu kar avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı dağıtılmasının ilgili hesap dönemi sonunda kar oluşması veya oluşmamasına bağlı olarak aşağıda belirtilen sonuçları olur:

Kar payı avansını karşılayacak net dönem karı oluşmazsa; net dönem karını aşan kar payı avansları, varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilir. Serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde ortaklar fazla ödenmiş olan kar payı avanslarını şirkete iade etmelidir.

Zarar oluşursa; bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılır. Yedek akçelerin zararı karşılayamaması halinde, ortaklar dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamını şirkete iade etmelidir.

Kar payı avansının nasıl hesaplanacağı da Tebliğ de belirtilmiştir. Buna göre kar payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kara katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem karından indirilmesi ile bulunur. Kar payı avansı bu tutarın yarısını geçemez.

Kar payı avansı ödenirken kardan imtiyazlı paylar dikkate alınmaz. Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek avanstan mahsup edilir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *