Damga Vergisi Kanunu’ndaki Önemli Değişiklikler

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda (“Kanun”) önemli değişiklikler yapıldı.

Damga Vergisi Kanunu bağlamında kağıtlar “yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri” ifade eder . Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir, mükellefi de kağıtları imzalayanlardır.

Birden fazla nüsha olması durumunda damga vergisi her nüsha için uygulanır mı?

İlgili kağıtlar birden fazla nüsha olarak imzalandığında her nüsha için damga vergisinin ayrı ayrı ödenip ödenmeyeceği hususu birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturuyordu. Kanun’da yapılan en önemli değişikliklerden biri sözünü ettiğimiz kağıt nüshalarının birden fazla olduğu durumları ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

Bir kağıt üzerinde birden fazla kefalet veya garanti taahhüdü olması halinde damga vergisi kaç kez uygulanır?

Kanun’daki bir diğer değişiklik ise bir kağıt üzerinde birden fazla kefalet veya garanti taahhüdü olması durumunu ilgilendiriyor. Buna göre “bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır”. Yani bir kağıt üzerinde üç tane garanti taahhüdü olması halinde bu taahhütlerden sadece biri için damga vergisi ödenecek.

Cezai şart maddeleri damga vergisine tabi olacak mı?

Yeni düzenlemeye göre “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.”. Dolayısıyla damga vergisi hesaplanırken cezai şart olarak belirlenen bedeller dikkate alınmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *