ÖRNEK İŞ SÖZLEŞMESİ – BELİRSİZ SÜRELİ

∗ Bu iş sözleşmesi örneği sadece örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir işveren veya çalışan  için özel olarak hazırlanmamış olup, herhangi bir işveren veya çalışan için uygunluğu, geçerliliği ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir taahhütte bulunulmamakta ve sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu yazı yayınlandıktan sonra İş Kanunu’nda değişiklik yapılması halinde bu örnek yeni hükümlere uygun olmayabilir.

∗ İşveren veya çalışan olarak için özel olarak hazırlanacak bir iş sözleşmesine ihtiyaç duymanız halinde deniz@denizeray.com adresine email atıp, bilgi alabilirsiniz.

ÖRNEK İŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu İş Sözleşmesi (“Sözleşme”), [•] (“Şirket”) ile [•] adresinde mukim [•] (“Çalışan”) arasında akdedilmiş olup, [•] tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Şirket ve Çalışan (birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf”) aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlar üzerinde anlaşmışlardır.

1.Süre

İşbu Sözleşme [•] tarihinden (“Başlangıç Tarihi”) itibaren başlamak üzere belirsiz sürelidir.

2. Deneme Süresi

Deneme süresi iki aydır.

3. İşyeri

Çalışanın işyeri, Şirket merkez ofisidir. Çalışan, Şirket’in Türkiye’de ve yurtdışındaki diğer şubelerinde veya ofislerinde çalışmayı kabul eder.

4. Çalışan’ın Görevleri

Çalışan, [•] ile görevlendirilmiştir. Çalışan, Şirket’in bu görevlere uygun olarak kendisine vereceği işleri yerine getirmekle sorumludur.

5. Ücret ve Ek Haklar

5.1 Çalışan’ın aylık brüt ücreti [•] TL’dir. Ödeme ayda bir kez ve en geç ayın son gününe kadar yapılır. Şirket tarafından açıkça ve yazılı surette istenmediği sürece yapılacak fazla çalışmalar için Çalışan’a ücret ödenmeyecektir.

5.2 Şirket Çalışan’a zaman zaman mutlak takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere prim ödemeleri yapabilir. Prim ödemesine hak kazanmak için şartlar, primin miktarı ve ödenme sıklığı gibi prim ödemesi ile ilgili tüm kararlar Şirket’in mutlak yetki alanındadır. Şirket, prim ödemelerini kısmen ya da tamamen erteleyebilir veya tamamen kaldırabilir. Şirket’in herhangi bir zamanda prim ödemesi yapması Şirket için bağlayıcı olmaz ve bu Çalışan için bir kazanılmış hak sayılmaz.

6. Çalışma Süresi

6.1 Haftalık çalışma süresi kırk beş (45) saattir. Haftalık ve günlük çalışma süreleri Şirket tarafından işin ve işyerinin ihtiyacına göre belirlenecektir.

6.2 Çalışan, Şirket işleri bunu gerekli kıldığında, haftalık tatil ve resmi tatil günlerinde çalışmayı şimdiden beyan eder.

7. Yıllık İzin

Çalışan’ın yıllık izni 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. İzin zamanı Şirket’in işleri dikkate alınarak belirlenecektir. İzin zamanı ile ilgili olarak, Şirket ile mutabakata varılması gerekmektedir.

8. Rekabet Yasağı

8.1 Çalışan, Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden bir yıl boyunca Türkiye’de Şirket ile rakip durumda bulunan veya Şirket’le aynı veya benzer alanda faaliyet gösteren şirketlerde ücretli veya ücretsiz görev alamaz veya böyle bir şirkete doğrudan veya dolaylı ortak olamaz veya kendi ya da başkası adına, Şirket’le rekabet içinde olacak herhangi bir iş kuramaz veya böyle bir işi yürütemez.

8.2 Çalışanın işbu hükmü ihlal etmesi halinde, Çalışan, her bir ihlal için Şirket’e aylık son brüt ücretinin altı katı tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır. İşveren uğradığı zararın bu miktarı aştığını ispat ederek aşan miktara ilişkin talep hakkını saklı tutar.

9. Sır Saklama Yükümlülüğü

9.1 Çalışan, işbu Sözleşme süresince ve sona ermesinin ardından sınırsız bir süre boyunca, Şirket‘in ilişkileri ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri gizli tutmakla ve Sözleşme‘nin süresi boyunca ve sona ermesinin ardından, Şirket‘in önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere gizli bilgileri açıklamamak ve gizli bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesini önlemekle yükümlüdür.

9.2 Çalışan, işi ile ilgili hiçbir bilgiyi, Şirket tarafından kendisine verilen bilgisayar ve kayıt cihazlarından başka hiçbir yere kaydetmemeyi taahhüt eder. Ayrıca Çalışan, İş Sözleşmesi feshedildikten hemen sonra şirketin bütün belge, yönetmelik, bilgi amaçlı yazıları ve benzeri diğer evrakları, derhal ve eksiksiz olarak Şirket’e iade etmekle yükümlüdür.

9.3 Şirket, Çalışanın madde 9.1 ve 9.2’de sayılan yükümlüklerini ihlalinden doğan her türlü zararın Çalışan tarafından tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

10. Fikrî Mülkiyet Hakları

10.1 Çalışan, Şirket’te çalıştığı süre zarfında gerek tek başına gerekse başkalarıyla birlikte, gerek işyerinde, gerekse başka herhangi bir yerde yarattığı ve yürürlükteki  mevzuat uyarınca Şirket’e ait olması gereken fikri mülkiyet (fikri mülkiyet her türlü sistem, iş süreci, buluş, yazılım, keşif, yöntem, know-how, ürünler, formüller, telif haklarına ve marka haklarına tabi bütün tasarımlar) hakkında bilgi vermekle yükümlü olduğunu kabul eder. Çalışan,  Şirketi, üretilen her tür fikri mülkiyet hakkında derhal yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, Çalışan, Şirketi fikri mülkiyetin korunması ve tescili konusunda desteklemekle yükümlüdür.

10.2 Çalışan, fikri mülkiyetin yaratılması ya da üretilmesi karşılığında ilave ödeme alma yetkisine sahip olmadığını, bu tür bir ödemenin zaten aldığı ücretine dahil olduğunu kabul eder. Eser sahibi/Hak sahibi olan Çalışan, Şirket’ten eser için Şirket’in Çalışan’a ödediği ücret ya da yaptığı diğer ödeme, belirgin biçimde bu eserin kullanımından ve bu kazancın elde edilmesine dönük olarak eserin değerinden ortaya çıkan kazançla oransız olsa dahi, ilave uygun bir ödeme talep etme hakkına sahip değildir. Ayrıca, Şirket’i, Çalışan’ın eseri ve ayrıca henüz tamamlanmamış eserleri üzerindeki telif haklarının kullanma hakkını, eserin ya da henüz tamamlanmamış eserin yaratıcısı olan Çalışan’ın onayı gerekmeksizin, üçüncü kişilere devretme yetkisine sahiptir.

11. Fesih

Sözleşme’nin feshedilmesi durumunda 4857 ayılı İş Kanunu’ndaki fesih süreleri geçerlidir.

12. Son Hükümler

12.1 İşbu İş Sözleşmesiyle ilgili anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülecektir. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.2 Taraflar, işbu sözleşmede yazılan adreslerini geçerli tebligat adresi olarak beyan eder. Bir tarafın, olası bir adres değişikliği hakkında diğer tarafa derhal ve yazılı olarak bilgi vermemesi durumunda, bu süre içerisinde sözleşmede belirtilmiş olan adrese yapılan tebligat geçerli olur.

12.3 İşbu İş Sözleşmesi, Çalışan ve Şirket‘e birer adet olmak üzere iki nüsha halinde, akdedilir. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *